Nová pravidla pro sportování od 22.11.2021

Milí sportovci, milí rodiče,

zde přinášíme nové podmínky sportování platné od 22.11.2021.
Kompletní znění i níže výklad a závěry najdete na stránkách České unie sportu zde.

Věříme, že i vám jde stejně jako nám o to, abychom mohli i nadále sportovat.
Děkujeme moc za součinnost a respektování všech pravidel.

T.J.Sokol Zbraslav

Závěry:

 

 1. Profesionální sport (sport vykonávaný osobami v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) je umožněn ve vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez stanoveného limitu společně sportujících osob, avšak za splnění podmínek zavedených pro zaměstnance a OSVČ dle Mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf). Pravidelné testování jedenkrát týdně – možnost využití antigenního testu (RAT) (i samotest).

 2. Sportovní činnost mládeže – Hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi činí 12 let. Osoby do 18 let mohou pro bezinfekčnost využít očkování, prodělané laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a nadále i RT-PCR testů.

 3. Sportovní činnost dospělých (amatérů) – K prokazování bezinfekčnosti lze nadále využít pouze očkování nebo prodělané laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19. Využítí RT-PCR testů je přípustné pouze ve specifických případech.

 4. Organizovaný amatérský sport (příprava) – V případě sportovní činnosti v neměnném kolektivu (např. organizované tréninky) se kontroluje pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, a to bez ohledu na počet osob v tréninkové skupině a bez ohledu na věk (mládež i dospělí).

 5. Organizovaný amatérský sport (soutěže, závody) - pořádání utkání, závodů a soutěží je umožněno obecně dle čl. I/14 MO služby ve vztahu ke sportovcům, rozhodčím, realizačním týmům apod., a to s limitací počtu společně sportujících osob, a to na 1.000. Nadále platí, že subjekt organizující sportovní přípravu je povinen kontrolovat dodržování podmínek, avšak pouze v případě nepravidelných aktivit či pravidelných aktivit s proměnlivým kolektivem (sportovní utkání, závod, soutěž apod.), kterých se v jeden čas účastní více než 20 osob[1] (pro účely těchto činností má pak výsledek RT-PCR testu platnost 7 dní - !!! pouze do 18 let věku !!!). Jde-li o akce do 20 osob kontroluje se pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 (bez ohledu na věk).

 6. Diváci – účast diváků je upravena v čl. I/13 MO služby, kdy je třeba dodržet stanovené podmínky ve vztahu k prokazování bezinfekčnosti diváků - pořadatel je povinen kontrolovat dodržování podmínek a účastník je povinen dodržení podmínek prokázat.

 7. Organizátoři sportovní přípravy i sportovních soutěží jsou povinni vést evidenci zúčastněných (sportovců, rozhodčích apod.) pro účely případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity.

 8. Neorganizovaný sport (hobby sport) na venkovních sportovištích není současným zněním MO služby upraven, nicméně se lze domnívat, že bude vyžadován obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu, neboť by nedávalo logiku, aby sportovní spolek (provozovatel venkovního sportoviště) mohl svým vlastním členům umožnit sportovní činnost pouze dle stanovených pravidel a neorganizované veřejnosti pak takové sportoviště pronajmout/vypůjčit zcela bez omezení. Sportovní činnost na vnitřních sportovištích je pak upravena pouze podmínkou kontroly bezinfekčnosti a v případě skupinových lekcí se uvádí povinnost dodržovat rozestupy 1,5 m, která je dle mého názoru směřována spíše k individuálním aktivitám ve skupinách (jóga, fitness apod.)

 9. Bazény jsou otevřeny veřejnosti i organizovanému sportu bez omezení kapacity. Současně je třeba splnit další podmínky – kontrola bezinfekčnosti, 1,5 m rozestupy mimo koupací zóny, zajištění cirkulace vzduchu apod.

 10. Lyžařské areály mají omezení z hlediska provozu vleků a lanových drah, a to prokazováním bezinfekčnosti dle čl. I/17 MO služby a rozestupy 1,5 m.

 11. Zasedání orgánů právnické osoby včetně konání voleb je možné bez horního limitu počtu osob, přičemž v případě, že počet osob bude vyšší než 20, pak musí splnit požadavky čl. I/17 MO služby nebo má negativní výsledek RT-PCR testu absolvovaného nejdéle před 72 hodinami.

 12. Prokazování bezinfekčnosti prostřednictvím antigenního (RAT) testu (včetně samotestu) a čestného prohlášení již není v případě amatérského sportu možné.

Kontakty

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli:

Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha a Městská část Praha-Zbraslav.

            

 

Partneři vybavení sálu